Handelsbetingelser

1) DISSE BETINGELSER OG KØBSAFTALEN:

1.1 – Disse betingelser gælder for enhver leverance fra Packwise Int. ApS (herefter Packwise). Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem dig som kunde og Packwise, dog sådan at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

2) BETALING OG EJENDOMSFORBEHOLD

2.1 – Betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage.
2.2 – Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist, kan Packwise tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.
2.3 – Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 2% af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned, indtil beløbet er Packwise i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.
2.4 – Packwise forbeholder sig ejendomsretten til de solgte varer, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt.
2.5 – Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.
2.6 – Packwise har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, etc. eller mangfoldiggørelse og reproduktion der ejes af tredjemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden.
2.7 – D.v.s hvis du som kunde leverer materiale, du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af trediepart, holdes Packwise skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.
2.8 – Ophavsretten til den udarbejdede løsning tilfalder Packwise, dog kan kunden tillægges delvis ophavsret, hvis denne f.eks. i væsentlig grad har bidraget med design, idé til systemet eller lign. Kunden har derimod brugsret til alt det leverede, jo mindre andet er specificeret. Det vil sige, at kunden må benytte sig af produktet på alle tænkelige måder, men dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge på nogen måde, der strider mod dansk lov om ophavsret. Forbuddet mod at reproducere omfatter såvel kundens egen produktion som den produktion, der på kundens foranledning foretages af tredjemand. Brugsretten omfatter endvidere ikke retten til at tilrette, videreudvikle eller indskrænke de af Packwise udarbejdede løsninger. Ethvert ønske fra kunden om at foretage handlinger, der ikke er omfattet af kundens brugsret ifølge denne bestemmelse, kan alene ske efter forudgående skriftlig godkendelse fra Packwise.
2.9 – ”For design af logoer, emballage og lignende arbejde indenfor grafisk design, gives kunden brugsret til det leverede, dog således, at vilkårene for brugsretten er i overensstemmelse med det i punkt 2.8 anførte.”
2.10 – Packwise forbeholder sig i alle tilfælde retten til at benytte det udviklede materiale som reference i reklameøjemed på for eksempel, men ikke begrænset til, Packwises hjemmesider og trykte markedsføringsmaterialer.

3) MANGLER, REKLAMATION OG ANSVAR

3.1 – For at sikre leverancens kvalitet skal du straks ved modtagelse af leverancen og inden ibrugtagelse undersøge det leverede med henblik på eventuelle fejl eller mangler. Hvis du finder fejl eller mangler, skal du straks give Packwise besked herom. Packwise er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler efter kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.
3.2 – Du er berettiget til i op til 1 måned fra levering at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved det leverede.
3.3 – Såfremt der inden for reklamationsperioden kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Packwise sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.
3.4 – Såfremt Packwise tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Packwise er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.
3.5 – Packwises ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.
3.6 – Packwises erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:
a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet
b) DKK 50.000.

4) SÆRLIGT OM SERVICEYDELSER

4.1 – For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, præsentationer, uddannelse, afholdelse af workshops, etc. beregnes de hos Packwise til enhver tid gældende timesatser.
4.1.1 – Konsulenttimer er møder og arbejde af strategisk, rådgivende eller analytisk karakter, herunder også undervisning, workshops, rådgivning mv., jo mindre andet er aftalt.
4.1.2 – Produktionstimer omfatter design, udvikling, produktion mv., hvor arbejdet ikke har karakter af konsulenttimer.
4.2 – Arbejdstiden for konsulenter er begrænset til alle hverdage, undtagen helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 8.30 – 18.30.
4.3 – Serviceydelser betales efter tids- og materialeforbrug og faktureres løbende hver måned eller ved en opgaves afslutning.
4.4 – For timer ud over normal arbejdstid betales, efter aftale med dig, overtid svarende til normal timepris + 25%.
4.5 – Du erhverver samme rettigheder til resultatet af serviceydelser, som du besidder til det originalmateriale, som serviceydelsen knytter sig til. Vedrører serviceydelsen således en løsning eller udviklet materiale, hvortil Packwise er rettighedsindehaver, erhverver du ikke bedre ret til resultatet af konsulentens ydelser, end du har til det produkt, hvortil Packwise er rettighedsindehaver.
4.6 – For serviceydelser, hvor der ikke inden ydelserne skal leveres, foreligger en skriftlig aftale med specifikation af, hvad Packwise skal levere, garanterer Packwise, uanset bestemmelserne i punkt 3.2-3.5, alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for reklamebranchen og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

5) UDLÆG

5.1 – Udlæg betales som udgangspunkt inden projektstart ud fra omkostningsestimat.
5.2 – Yderligere udlæg afregnes med næstkommende faktura eller ved projektafslutning.
5.3 – Alle udlæg tillægges 10% (dog minimum 20,- kr. pr. udgiftsbilag) til administrations- og leveringsomkostninger.

6) FORCE MAJEURE

6.1 – Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

7) LOVVALG OG VÆRNETING

7.1 – Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Packwises værneting.

Rettigheder:

Vi får med mellemrum henvendelser fra kunder, som spørger indtil det faktum, at vi forbeholder os ophavsretten til det udviklede design/løsning/produkt.

Det er normal branchepraksis og er uproblematisk, idet du som kunde har brugsretten til det udviklede design/løsning/produkt. Med brugsretten har du dog ikke ret til at reproducere, videresælge og/eller redistribuere den udviklede løsning.

Har du planer om redistribution, videreudvikling, o.lign. så tag en snak med os om, hvordan vi kan imødekomme disse behov.