E-bok 3

Den funktionelle identitet E-bog

Denne e-bog omhandler den funktionelle identitet i designet af emballage til kosmetik og personlig pleje. Vi skelner mellem primær og sekundær emballage og præsenterer dig for en bred vifte af primære emballagetyper. Vi guider dig i dit emballagevalg ved at belyse, hvad du bør tage højde for, når du vælger en emballagetype til dit produkt.

Den funktionella identitetsboken

Denna e-bok handlar om den funktionella identiteten i utformningen av förpackningar för kosmetika och personlig vård. Vi skiljer mellan primär- och sekundärförpackning och presenterar ett brett utbud av primärförpackningstyper. Vi guidar dig i ditt förpackningsval genom att berätta om vad du bör ta hänsyn till när du väljer en förpackningstyp för din produkt.