Handelsvillkor

1) KÖPSAVTALETS BESTÄMMELSER OCH VILLKOR:

1.1 – Dessa villkor (nedan “Villkor”) gäller för leveranser från Packwise Int. ApS (nedan “Packwise”) och reglerar de detaljerade villkoren för leverans av varor och tjänster från Packwise till Kunden. Vid avvikelse mellan köpeavtalet med Kunden och dessa villkor har bestämmelserna i det ingångna köpeavtalet företräde.

 

2) ERBJUDANDE OCH ACCEPT

2.1 – Erbjudandena gäller i 8 dagar från datumet för erbjudandet. Ett avtal ingås när Packwise har mottagit Kundens skriftliga samtycke. Beställningar som görs utan föregående erbjudande från Packwise betraktas som ett ingått avtal.

 

3) BETALNING

3.1 – Betalningsvillkor är fakturadatum + 8 dagar.

3.2 – Om Kunden inte uppfyller betalningstiden för en faktura kan Packwise hålla inne ytterligare leveranser tills betalning har skett.

3.3 – Om betalningsfristen överskrids ska 2% av fakturabeloppet betalas i ränta per påbörjad månad tills beloppet, inklusive ränta, är Packwise tillhanda. Om det blir nödvändigt att skicka påminnelser kommer dessa att tilläggas påminnelseavgifter enligt räntelagen.

 

4) FASTIGHETSRESERVATION

4.1 – Packwise förbehåller sig äganderätten till de levererade varorna i alla avseenden. De levererade varorna förblir således Packwises egendom tills hela köpeskillingen plus upplupna kostnader, inklusive eventuella räntor och avgifter, har betalats av Kunden.

 

5) RÄTTIGHETER

5.1 – Allt material samt immateriella rättigheter till den levererade produkten eller lösningen, som helt eller delvis tillverkas av Packwise, eller dess partner, och är skyddade enligt gällande dansk immaterialrätt inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagen, marknadsföringslagen, designskyddslagen, varumärkeslagen etc. tillhör Packwise. Detta gäller även om materialet är tillverkat enligt instruktioner från Kunden och anpassat efter Kundens behov eller önskemål.

5.2 – Om Kunden vill ha helt eller delvis ägande, exklusiv licens eller andra rättigheter till materialet förutsätter detta ett separat skriftligt avtal om detta. Kunden kan också, genom separat överenskommelse, delvis överlåta rättigheterna till det levererade materialet om Kunden har bidragit väsentligt till design, idé för systemet eller liknande. Kunden har rätt att använda allt levererat material, om inte annat överenskommits i köpeavtalet. Detta innebär att Kunden får använda produkten, men aldrig kopiera, reproducera eller sälja vidare på något sätt som strider mot dansk lag, se 5.1. Förbudet att reproducera omfattar både Kundens egen produktion och produktion som utförs av tredje part på Kundens begäran. Dessutom innehåller rätten till användning inte rätten att ändra de lösningar som Packwise utvecklat. Varje begäran från Kunden om att utföra åtgärder som inte omfattas av Kundens nyttjanderätt enligt denna bestämmelse får endast göras efter skriftligt avtal med Packwise.

5.3 – Packwise förbehåller sig i alla tillfällen rätten att använda det utvecklade materialet som referens för reklamändamål på till exempel, men inte begränsat till, Packwises webbplatser och tryckt marknadsföringsmaterial.

6) FEL, KLAGOMÅL OCH ANSVAR

6.1 – Kunden accepterar branschens toleranser när det gäller kvalitet och kvantitet som levereras.

6.2 – Kunden ansvarar för sin användning av produkter som tillhandahålls av Packwise.

6.3 – Oavsett råd från Packwise är Kunden ansvarig för att produkter som tillhandahålls av Packwise är lämpliga för Kundens användning. Packwise uppfordrar Kunden att utföra nödvändiga tester innan någon produkt som tillhandahålls av Packwise tas i bruk, eftersom Packwise inte på eget initiativ beslutar om lagligheten av marknadsföring eller marknadsföringsåtgärder av något slag, oavsett i vilken utsträckning Packwise har bidragit till dess design. Kunden är således ansvarig för lagligheten av produkternas innehåll och design i såväl offentlig som privat lag.

6.4 – Packwise har inget ansvar för Kundens bristande rätt till dubblering, reproduktion, publicering av skrift, grafisk design, varumärken, andra affärsegenskaper och annan produktutrustning inklusive design eller annat som kan omfattas av tredje parts rättigheter. Om Kunden tillhandahåller material för vilket Kunden inte äger / har rättigheterna, men denna rättighet ägs av en tredje part, hålls Packwise i alla avseenden fri, inklusive, men inte uttömmande, för eventuella rättstvister eller andra kostnader i samband med detta. I detta sammanhang förbehåller Packwise sig rätten att lämna ut information om kunden till offentliga myndigheter eller tredje part.

6.5 – För att säkerställa leveransens kvalitet måste kunden omedelbart vid mottagandet av leveransen och innan idrifttagning undersöka det levererade för eventuella fel eller defekter. Om kunden upptäcker fel eller defekter måste detta omedelbart rapporteras till Packwise. Packwise ansvarar inte för synliga defekter eller brister efter kundens granskning och efterföljande idrifttagning av det levererade. Packwise ansvarar inte heller för fel som kunden inte har rättat skriftligt vid korrekturläsning eller testning. Om kunden själv tillhandahåller filer, papper eller något annat för leveransen, ansvarar Packwise inte för fel eller defekter som kan hänföras till den.

6.6 – Kunden har rätt att klaga på eventuella fel eller defekter i den levererade varan i upp till 30 dagar från leverans. Vid klagomål om fel måste kunden tillhandahålla en detaljerad skriftlig beskrivning av de hittade defekterna.

6.7 – Om defekter i levererade varor eller tjänster kan identifieras inom reklamationsperioden åtar sig Packwise efter eget gottfinnande att avhjälpa felet, att byta ut den defekta produkten, att kreditera priset på produkten eller tjänsten eller att sänka priset.

6.8 – Om Packwise erbjuder utbyte av produkten eller åtgärdar felet får kunden inte häva köpet eller kräva ersättning till följd av felet. Packwise ansvarar inte för förseningar på grund av utbytning eller avhjälpning.

6.9 – Packwises ansvar är i alla avseenden begränsat till direkta förluster, varför Packwise inte är ansvarig för driftsförluster, vinstförlust eller andra indirekta förluster, inklusive förluster till följd av Kundens rättsförhållande till tredje part. Packwise är annars endast ansvarig gentemot kunden för förlust eller skada som orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktliga handlingar. Packwises ansvar är också begränsat till den mindre av följande två belopp:

  1. a) Den totala betalningen för produkten.
  2. b) 50 000 DKK.

 

7) SÄRSKILT OM TJÄNSTER

7.1 – Tjänster, inklusive konsulthjälp, installationsassistans, presentationer, utbildning, workshops, etc. faktureras till de timpriser som vid avtalets ingående är aktuella hos Packwise.

7.1.1 – För timmar utöver den normala arbetstiden betalas övertid efter överenskommelse motsvarande normalt timpris + 25%.

7.1.2 – Konsulttider är möten och arbete av strategisk, rådgivande eller analytisk karaktär, inklusive undervisning, workshops, råd, etc., om inte annat överenskommits separat.

7.1.3 – Produktionstider inkluderar bland annat men inte uttömmande design, utveckling, produktion etc. där arbetet inte har karaktär av konsulttimmar.

7.3 – Tjänsterna betalas enligt tid och materialförbrukning och faktureras löpande varje månad eller i slutet av en uppgift.

7.4 – Kunden förvärvar samma rättigheter till resultatet av tjänster som kunden har till det ursprungliga material som tjänsten är kopplad till. Om tjänsten alltså avser en lösning eller ett utvecklat material till vilket Packwise är rättmätig innehavare, får kunden inte en bättre rätt till resultatet av konsultens tjänster än kunden har till den produkt till vilken Packwise är rättmätig innehavare.

7.5 För tjänster där det inte finns något skriftligt avtal före tillhandahållandet av tjänsterna som specificerar vad Packwise ska tillhandahålla, garanterar Packwise, trots bestämmelserna i klausulerna 6.2 – 6.9, att utföra sina leveranser endast i enlighet med god praxis inom reklambranschen och garanterar att namngivna konsulter har de angivna kvalifikationerna, men tar annars inte något ansvar för fel och utelämnanden – inklusive ansvar för resultat.

 

8) UTGIFTER

8.1 – Utlägg betalas som utgångspunkt före projektstart baserat på kostnadsestimat.

8.2 – Extra kostnader regleras med nästkommande faktura eller i slutet av projektet.

8.3 – Alla utlägg läggs till 10% (dock minst 20 DKK per kostnadskupong) i administrations- och leveranskostnader.

 

9) FORCE MAJEURE

9.1 – Ingen av parterna har rätt till ersättning eller att säga upp avtalet vid bristande efterlevnad om detta beror på omständigheter utanför partens kontroll och som inte borde ha beaktats när avtalet ingicks ( force majeure). Force majeure omfattar arbetskonflikter, krig, värnplikt, blockader, vägspärrar, politisk oro, statligt ingripande av något slag, brist på framdrivning eller omständigheter, pandemier eller epidemier och andra frågor som ligger utanför Packwises kontroll och påverkar Packwises förmåga att fullgöra sina leveransskyldigheter.

 

10) LAGVAL OCH JURISDIKTION

10.1 – Dessa villkor och deras tolkning omfattas av dansk lag. Alla tvister mellan kunden och Packwise ska avgöras av domstol i den jurisdiktion som utgör Packwises säte.

 

11) DANSKA VILLKORS PRIORITET

11.1 – Vid tvivel om tolkningen av dessa villkor ska den danska versionen ha företräde framför den engelska, tyska och svenska översättningen.

Rättigheter:

Ibland får vi förfrågningar från kunder som har frågor om det faktum att vi förbehåller oss upphovsrätten till den utvecklade designen / lösningen / produkten.

Detta är normal branschpraxis och är oproblematiskt eftersom du som kund har rätt att använda den utvecklade designen / lösningen / produkten. Genom rätten att använda har du dock ingen rätt att reproducera, sälja vidare och / eller distribuera den utvecklade lösningen.

Har du planer för omfördelning, vidareutveckling etc. så prata med oss om hur vi kan tillgodose dessa behov.